fbpx

Gizlilik Politikası

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK İLKELERİ

 1. Genel Olarak

Değerlimüşterimiz, Busena Çelik Zümbül Eğitim ve Marka Yönetim Danışmanlığı  olarak müşterilerimizin mahremiyetine ve kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri ve Kanun’dan doğan haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz, şirketimizce sizlerden; web sitemiz, e posta, telefon, SMS, kamera kayıtları, şikayetvar.com ve tedarikçilerimiz/iş ortaklarımız vasıtasıyla temin edilmekte, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerleişlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 1. Müşteri Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • talep ve şikayetlerin takibi
 • müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • hukuk işlerinin takibi
 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 1. Müşteriye Ait İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimizce sizlere ait işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Bilgileriİletişim Bilgileriİşlem Bilgileri
İşlem Güvenliğine İlişkin BilgilerFiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin BilgilerTalep, Şikâyet ve Değerlendirme Bilgileri
Pazarlama Bilgileri
 1. Müşteri Kişisel Verilerin İşleme Şartları/Hukuki Sebepleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde ya da temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin veri işlemeyi zorunlu kıldığı hallerde sizlerin rızası temin edilmeksizin, bu durumların dışında kalan hallerde ise açık rızanız temin edilerek işlenmektedir.

Aşağıdaki süreçlerde ise kişisel veri işleme faaliyetimiz açık rızanıza istinaden gerçekleştirilmektedir.

Süreç İsmiAçık Rıza ile İşlenen Kişisel Veri
Pazarlama Süreçlerinin YürütülmesiKimlik Bilgileri, Müşterinin Çocuğuna İlişkin Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Pazarlama Bilgileri

Bu amaçla hazırlanan açık rıza metnini sizlerin bilgisine sunmaktayız.

 1. Müşteri Kişisel Verilerinin Aktarılması

Müşteriye ait kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla, Kanun’da öngörülen ilkelere ve şartlara uygun olarak, çağrı merkezi, teknoloji firmaları, lojistik firmaları gibi tedarikçilerimizle paylaşılabilmektedir. 

 • mal veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • talep ve şikayetlerin takibi

Verilerinizin güvenliğinin temini adına kişisel veri aktarımında bulunulan üçüncü taraflardan veri güvenliğinin teminine ilişkin taahhütler alınmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla yapılmaktadır.

 1. Müşterinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi,  info@busenacelikzumbul.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Busena Çelik Zümbül Eğitim ve Marka Yönetim Danışmanlığı  olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için Veri Sorumluları Bilgi Sicil Sistemi Bildirimi’ni inceleyebilirsiniz. Gizlilik Politikasının ilgili bölümünde yapılacak güncellemeler işbu metinde de yapılmış sayılacaktır.

İşbu Aydınlatma MetniBusena Çelik Zümbül Eğitim ve Marka Yönetim Danışmanlığı , işletmesi tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçası olarak, 15.07.2021 tarihinde güncellenmiştir.

Dön

ADRES
Kırmızıtoprak Mah. Nilay Sk. No:11/B